Tải Game

Phiên Bản Máy Chủ Mới Nhất PHỤC HƯNG - LORENCIA - DAVIAS cập nhật 01/07/2024 New

Bản Cài Đặt Không Âm Thanh

Bản Cài Đăt Có Âm Thanh

Phiên Bản Máy Chủ NORIA - Phiên bản đặc biệt

Phiên Bản Máy Chủ Gaion - Barracks - Kalima 2 - Hà Nội 1

Bản Cài Đặt Không Âm Thanh

Bản Cài Đăt Có Âm Thanh