Tải Game

Phiên Bản Máy Chủ Season 6 PHỤC HƯNG - LORENCIA - DAVIAS cập nhật 01/03/2024

Bản Cài Đặt Không Âm Thanh

Bản Cài Đăt Có Âm Thanh

Phiên Bản Máy Chủ Season 2 Huyền Thoại - Phiên bản đặc biệt ra mắt 01/04/2024

Bản Cài Đặt Không Âm Thanh

Patch Âm Thanh

Phiên Bản Máy Chủ Gaion - Barracks - Kalima 2 - Hà Nội 1 từ 2020 trở về trước

Bản Cài Đặt Không Âm Thanh

Bản Cài Đăt Có Âm Thanh